อื่นสุวรรณ เ. “อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการคลอดในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 68-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131217.