แสงทักษิณ ส. “การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2-Step Approach (See and Treat Regime) กับ 3-Step Approach (Standard Regime) ในคนไข้ที่มีผลการตรวจทางเซลวิทยาของปากมดลูกเป็นแบบมะเร็งระยะก่อนลุกลามขึ้นสูง (HSIL) ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 79-86, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131540.