ทุนเทพย์ พ. “การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, น. 247-61, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/132974.