โตมะสูงเนิน ส. “ประสิทธิผลของการส่งเสริมการบริโภคอาหารวัยผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, น. 309-17, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/132997.