โอฬารวณิช ศ. “ความชุกของภาวะเบาหวานเข้าจอตาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 26, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2018, น. 437-4, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/136142.