แสงกล้า ผ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 27, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, น. (4), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/137742.