เตชาเสถียร เ. “การตรวจพบมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่รายงานผล Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) Category 4 และ 5 ด้วยวิธีการตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราฃาวด์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 27, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, น. 11-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/137761.