วรรณศรี แ. “การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยหลังรับยาระงับความรูสึกในห้องพักฟื้น”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 27, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, น. 23-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/137772.