คำภักดี ส. “ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 27, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, น. 107-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/142881.