แก้วสิงห์ ป., เอกะวิภาต ภ., ประเสริฐทรง ข., และ ปานนาค ท. “การประเมินสมรรถนะของหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตทางประสาทศัลยศาสตร์ ด้วย Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) III”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, น. 205-1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/142964.