ชยางศุ ช. “การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและลักษณะของโรคมะเร็งตับในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, น. 225-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143186.