ศรีสุวพันธ์ อ. “ผลของน้ำขิงกับระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมมารดาหลังคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, น. 243-50, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143197.