นันทธีโร อ. “อาการนำมาพบแพทย์ของผู้มาตรวจมะเร็งเต้านม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, น. 251-62, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143205.