โรจน์ลัคนาวงศ์ ว. “ความไวและความจำเพาะของการตรวจวินิจฉัยภาวะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก > HSIL ด้วยการตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง Colposcope”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, น. 278-86, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/143218.