จินดาเวช น. “ความซุกและผลลัพธ์ของภาวะความดันในซ่องท้องสูงในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, น. 139-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144404.