เอี่ยมธนะสินชัย ส. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยอายุรกรรม ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, น. 159-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144415.