กาญจนรังสิชัย เ. “กรณีศึกษา : ฟ้องศาลได้ไหม ถ้าไม่ได้เลื่อนเงินเดือน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, น. 175-81, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144425.