จีงเจริญนรสุข ว. “ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในคลินิกในฝัน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, น. 183-96, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144430.