รัตนวรรณ ด. “การศึกษาภาวะการสำลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 25, ฉบับที่ 2, กันยายน 2018, น. 163-72, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144937.