ทัดศรี ว. “การใช้การจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยจิตเภทซับช้อน หอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 25, ฉบับที่ 2, กันยายน 2018, น. 173-84, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/144947.