ปริวัฒนศักดิ์ จ. “ผลการตัดม้ามร่วมกับผ่าตัดไส้ติ่งในเด็กโรคธาลัสซีเมีย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 1, กันยายน 2018, น. 53-60, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146351.