อึงพินิจพงศ์ ว. “การให้ยา Ondansetron เพื่อป้องกันอาการคันจากการให้ยา Morphine เข้าซ่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 1, กันยายน 2018, น. 181-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146725.