โพธิโยธิน พ. “Outcome of Severs Head Injury Care Map in Surin Hospital”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 1, กันยายน 2018, น. 198-, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/146744.