เดชาศิลปชัยกุล ศ. “การตรวจมะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 1, กันยายน 2018, น. 253-60, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/147135.