เลาหศิลป์สมจิตร์ ณ. “สิ่งแปลกปลอมที่กล่องเสียง : รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 1, กันยายน 2018, น. 353-6, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/147557.