วิจิตรานุวัตร ช. “ผลการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 13-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/149546.