สุรพงษ์พิวัฒนะ ต. “ความชุกของโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 59-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/149603.