พันธ์ุมีสุข ญ., และ สุขสิน ว. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช็อก (กรณีศึกษา)”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 77-95, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150032.