ตั้งอดุลย์รัตน์ อ. “การคัดเลือกยา Meropenem โดยใช้คุณลักษณะเฉพาะของยาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 97-106, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150046.