เหล่าพูลสุข ว. “รายงานผู้ป่วย : การรักษาภาวะตามัวฉับพลันในเด็ก ของโรงพยาบาลนางรอง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 131-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150069.