วังโน ว. “การใช้การแพทย์ทางเลือกของผู้ป่วยที่มารับการรักษา ที่แผนกอายุรกรรมในจังหวัดสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 20, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, น. 75-84, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150232.