คงสวัสดิ์ ว. “ผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโลหิตเป็นพิษจากชุมชน ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ พ.ศ. 2547”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 20, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, น. 33-49, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150259.