ปิยกุลมาลา เ. “ผลการเปรียบเทียบการใช้แกนอ้างอิงในโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้นและแกนยาวตัดกระดูกต้นขาส่วนปลาย ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 20, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, น. 1-10, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150261.