เลิศวีระวัฒน์ ส. “ประสิทธิภาพการรักษา Patent Ductus Arteriosus ในทารกคลอดครบกำหนด ด้วยยา Indomethacin โดยบริหารยาทางปาก”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 25, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 23-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150324.