จงเจษฎ์ น. “การศึกษาผู้ป่วยเด็กไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 25, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 43-55, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150333.