ศฤงคารินกุล ท., และ พานิชเจริญ ล. “การศึกษาการปฏิบัติจริง ปัญหาและอุปสรรคในการออกกำลังกาย และการทำกายภาพบำบัดเองที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 25, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 69-79, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150345.