เดชาศิลปชัยกุล ศ. “การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2018, น. 35-44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150815.