ตันรัตนานนท์ ด. “ผลลัพธ์ทางคลินิกและปัจจัยเสี่ยงของระบบการทำงานของไตที่ลดลงในผู้ป่วยไตเรื้อรังในคลินิกโรคไต”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2018, น. 55-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150819.