สามารถ ก. “ภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตันในผู้ป่วยโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2547-2552”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2018, น. 65-72, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150823.