ประเคนรี น., เทพสุริยานนท์ ส., และ ทองประเสริฐ พ. “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2018, น. 73-85, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150826.