โพธิโยธิน พ. “ผลการใช้ Care Map ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 24, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2018, น. 99-114, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150834.