กิตติว้ฒนาสาร ภ., และ ยิ้มรัตนบวร พ. “กระดูกต้นขาหักในเด็ก : ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อน ในระยะต้นและระยะยาว ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2547-2550”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 23, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 607-16, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152093.