สินิทธิ์วรากุล พ. “การลอกต้อเนื้อโดยใช้สารมัยโตมัยซิน ซื ความเข้มข้นต่ำ (0.005%) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 23, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 651-6, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152155.