คงสวัสดิ์ ว. “การให้ Dopamine ในผู้ป่วย Leptospirosis พื่อการรักษาไตวายเฉียบพลัน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 23, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 667-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152161.