หาญชาญชัยกุล ก. “การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 23, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 711-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152612.