เพ็ชรักษ์ ก., อินทเรือง อ., และ จิตจำนง ฝ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การคลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ในมารดาหลังคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 87-100, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/153222.