เต็งประวัติ น. “กรณีศึกษา : ผู้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 23, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2018, น. 681-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/153641.