สมัครประโคน ต., และ กาญจนฤทธากรณ์ ร. “จริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 22, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 215-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154110.