บูรณ์เจริญ ป., ตื่นเต้นดี จ., และ จรูญวัฒนเลาหะ ร. “PAP SMEAR แบบใหม่ คุณภาพสูงลดความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2549”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 22, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 231-7, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154114.