กีรติสุขสกุล ร. “การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่ได้รับการรักษาโรคปริทันต์มาแล้ว : รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 22, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 269-76, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154125.